คำบอกปริมาณ ในภาษาอังกฤษ Words of Quantity

คำบอกปริมาณ ในภาษาอังกฤษ หรือ Words of Quantity เราจะใช้ร่วมกับคำนามต่างๆ ซึ่งแต่ละคำนามนั้นสามารถแบ่งได้เป็น คำนามที่นับได้และนับไม่ได้ Words of Quantity แต่ละชนิดนั้นสามารถใช้กับคำนามแต่ละชนิดตามตารางด้านล่าง

คำนามนับได้คำนามนับไม่ได้ความหมาย
everyทุกๆ
eachแต่ละ
allallทั้งหมด
mostmostส่วนใหญ่
manymuchมาก
somesomeบ้าง
a fewa littleนิดหน่อย
plenty ofplenty ofมากมาย
a lot ofa lot ofมาก
lots oflots ofมาก
severalหลายๆ
none ofnone ofไม่มีเลย

จะเห็นว่า คำบอกปริมาณ ในภาษาอังกฤษ Words of Quantity แต่ละคำก็มีการใช้ร่วมกับคำนามแต่ละชนิด ดังนั้นเราควรจะนำไปใช้ให้ถูกต้องกันด้วยนะเพื่อนๆ