หลักการพื้นฐานในการใช้ Many, Much, A lot of

Many, Much, A lot of ทั้ง 3 คำนี้แปลว่ามากเหมือนกันแต่วิธีการใช้ต่างกันดังนี้ Many ใช้กับนามนับได้ Plural countable nouns ตัวอย่าง How many students are there in each class? Many cars are equipped with GPS systems. Much […]

Read Article →