How to say goodbye ?

วิธีการกล่าวลาก่อนก็เป็นสิ่งที่เราควรจดจำเพราะเป็นประโยค ยอดฮิตและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้ในการกล่าวจบบทสนทนาหรือว่าแม้แต่การจากลากับใครบางคน ซึ่งเราก็จะคุ้นอยู่คำเดียวว่า Goodbye ทีนี้มาดูกันดีกว่าว่านอกจาก Goodbye ยังมีคำไหนหรือประโยคไหนสามารถนำมาใช้ได้อีกบ้าง
Bye
Bye for now
Bye-bye
See ya
So long
Ciao
Later
Cheerio
See you around
Farewell
Ta-ra
See you again
Ta-ta fir now
Catch you later
Goodbye

คำว่า Ta-ta เป็นการกล่าวลาก่อนที่นิยมใช้ใน UK เพื่อเป็นวิธีการกล่าวจากลาที่เป็นมิตรแบบติดตลก