from scratch หมายความว่าอะไรนะ?

diy-727481_960_720
หลายคนอาจจะเคยเห็นหรือได้ยินสำนวนที่ว่า Make something from scratch
หรือ … from scratch แต่ไม่ทราบว่ามันมีความหมายว่าอะไร

… from scratch เป็น สำนวน Idioms ที่มีความหมายว่า เริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลย หรือ เริ่มต้นจากศูนย์ (จากเริ่มต้นจริงๆ) นั้นเอง
ตัวอย่างประโยคที่ใช้… from scratch ในประโยคก็ เช่น
Make something from scratch.
Start from scratch.
How To Build A Business From Scratch.
John built a garage from scratch.

ทีนี้เพื่อนๆก็เข้าใจกันแล้วนะว่า … from scratch นั้นมีความหมายว่าอะไรกันแล้วนะ