from scratch หมายความว่าอะไรนะ?

หลายคนอาจจะเคยเห็นหรือได้ยินสำนวนที่ว่า Make something from scratch หรือ … from scratch แต่ไม่ทราบว่ามันมีความหมายว่าอะไร … from scratch เป็น สำนวน Idioms ที่มีความหมายว่า เริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลย หรือ เริ่มต้นจากศูนย์ (จากเริ่มต้นจริงๆ) นั้นเอง ตัวอย่างประโยคที่ใช้… from scratch ในประโยคก็ เช่น Make something from […]

Read Article →