มาอัพเดท Present Perfect กันเถอะ

We use the present perfect when we talk about unfinished time

เราจะใช้ present perfect เมื่อเราพูดถึงสิ่งที่ยังไม่เสร็จ หรือเป็นสิ่งที่เราเริ่มทำมาแล้วตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันที่ยังคงจะทำต่อเนื่องไป ทีนี้เรามาแยกเรื่อง ช่วงเวลาเกี่ยวกับการเริ่มต้น กับการสิ้นสุด แบบไหนเรียกว่า Finished Time  แบบไหน Unfinished Time  และแบบไหน Not Started Time

  1. Finished Time: เริ่มต้นทำแล้ว และเสร็จสิ้นแล้ว [/ Did it start? / Did it finish?] คำบ่งชี้ก็จะได้แก่ yeaterday ,this morning , 2weeks ago, last month ,last……
  1. Unfinished Time : เริ่มต้นทำแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ [/ Did it start? X Did it finish?] คำบ่งชี้ก็จะได้แก่ today, now, this month, this….. อันนี้แหล่ะคือ Present Perfect
  1. Not Started Time : อันนี้ยังไม่ได้เริ่มต้นและยังไม่เสร็จ [X Did it start? X Did it finish?] คำบ่งชี้ก็จะได้แก่ tomorrow , next month , next….

We use the present perfect to talk about events in our lives because they have started but they are not finished

How do we make the present perfect?

Subject  +   Has/Have  + Past participle (Verb Three)

–          I have eaten dinner.
–          I haven’t(have not) eaten dinner.
–          She/He has given a pen.
–          She/He hasn’t (has not) given a pen.

How do we make a question?

Has/Have  +   Subject  + Past participle (Verb Three)

–          Have you eaten dinner ?
–          Has she been Japan?

We answer with…

Yes, I have                No I haven’t
Yes , she has            No, she hasn’t

When you want to ask about someone’s life, we add ever in to the question

Have you ever been to Italy?

And answer….

Yes, I have (been to Italy)            Yes, he has (been to Italy)
No, I have never been to Italy    No, he has never been to Italy

We NEVER say “I have ever been to London”

ONLY “I have been to London”

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.