มาอัพเดท Present Perfect กันเถอะ

We use the present perfect when we talk about unfinished time

เราจะใช้ present perfect เมื่อเราพูดถึงสิ่งที่ยังไม่เสร็จ หรือเป็นสิ่งที่เราเริ่มทำมาแล้วตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันที่ยังคงจะทำต่อเนื่องไป ทีนี้เรามาแยกเรื่อง ช่วงเวลาเกี่ยวกับการเริ่มต้น กับการสิ้นสุด แบบไหนเรียกว่า Finished Time  แบบไหน Unfinished Time  และแบบไหน Not Started Time

  1. Finished Time: เริ่มต้นทำแล้ว และเสร็จสิ้นแล้ว [/ Did it start? / Did it finish?] คำบ่งชี้ก็จะได้แก่ yeaterday ,this morning , 2weeks ago, last month ,last……
  1. Unfinished Time : เริ่มต้นทำแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ [/ Did it start? X Did it finish?] คำบ่งชี้ก็จะได้แก่ today, now, this month, this….. อันนี้แหล่ะคือ Present Perfect
  1. Not Started Time : อันนี้ยังไม่ได้เริ่มต้นและยังไม่เสร็จ [X Did it start? X Did it finish?] คำบ่งชี้ก็จะได้แก่ tomorrow , next month , next….

We use the present perfect to talk about events in our lives because they have started but they are not finished

How do we make the present perfect?

Subject  +   Has/Have  + Past participle (Verb Three)

–          I have eaten dinner.
–          I haven’t(have not) eaten dinner.
–          She/He has given a pen.
–          She/He hasn’t (has not) given a pen.

How do we make a question?

Has/Have  +   Subject  + Past participle (Verb Three)

–          Have you eaten dinner ?
–          Has she been Japan?

We answer with…

Yes, I have                No I haven’t
Yes , she has            No, she hasn’t

When you want to ask about someone’s life, we add ever in to the question

Have you ever been to Italy?

And answer….

Yes, I have (been to Italy)            Yes, he has (been to Italy)
No, I have never been to Italy    No, he has never been to Italy

We NEVER say “I have ever been to London”

ONLY “I have been to London”