ความแตกต่างการใช้ Past Simple กับ Present Perfect

มาดูเรื่อง Tense ที่ถือเป็นหัวใจของ Grammar ภาษาอังกฤษกันบ้างว่า ระหว่าง Past Simple Tense กับ Present Perfect Tense นั้นใช้แตกต่างกันอย่างไร ก่อนอื่นมาดูโครงสร้างและตัวอย่างประโยคของแต่ละ Tense กันก่อนดังนี้ โครงสร้าง Past Simple Tense : Subject + V.2 + Object ตัวอย่าง I went […]

Read Article →

มาอัพเดท Present Perfect กันเถอะ

We use the present perfect when we talk about unfinished time เราจะใช้ present perfect เมื่อเราพูดถึงสิ่งที่ยังไม่เสร็จ หรือเป็นสิ่งที่เราเริ่มทำมาแล้วตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันที่ยังคงจะทำต่อเนื่องไป ทีนี้เรามาแยกเรื่อง ช่วงเวลาเกี่ยวกับการเริ่มต้น กับการสิ้นสุด แบบไหนเรียกว่า Finished Time  แบบไหน Unfinished Time  และแบบไหน Not Started Time Finished […]

Read Article →

การพูดว่าไม่เคยทำอะไรเป็นภาษาอังกฤษ

การพูดว่าไม่เคยทำอะไร ไม่เคยทานอะไร ไม่เคยรู้จักกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มาก่อน เป็นภาษาอังกฤษ นั้นมักใช้ Never ซึ่ง Never เป็นคำวิเศษแสดงความถี่ หรือ adverb of frequency  ที่แปลว่าไม่เคย ใช้บอกว่าไม่เคยทำกริยาใดๆ มีโครงสร้างการใช้ดังนี้ 1. Subject + Never + Verb 2 ตัวอย่าง Tam never knew what Nan likes. She never […]

Read Article →

Adverb of frequency

Adverb of frequency เป็น Adverb บอกความถี่บ่อยของช่วงเวลาในการทำสิ่งต่างๆ หรือบอกความถี่ในการทำกิจวัตประจำวัน แบ่งออกเป็นช่วงๆ ได้ดังนี้ (%เทียบความถี่) always: สม่ำเสมอ ตลอดเวลา (100%) ตัวอย่าง I always pay my rent. usually: โดยปกติอาจจะไม่บ่อยเสมอเท่า always (90%) ตัวอย่าง I usually get up at […]

Read Article →