Would rather และ Prefer ต่างกันยังไงมีวิธีใช้อย่างไรนะ

วันนี้มาเรียนรู้เรื่องราวระหว่าง Would rather และ Prefer ซึ่งคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่สร้างความไม่ชัดเจนในหลายๆครั้งในการใช้ภาษาอังกฤษของใครหลายคน เพราะมีความหมายและการใช้งานที่ใกล้เคียงกันมาก วันนี้มาดูความหมาย วิธีการใช้งาน และตัวอย่างประกอบ ของ Would rather และ Prefer กัน

  Would rather

 • Would rather do something ชอบทำสิ่งหนึ่งมากกว่า
 • Would rather do something than do something ชอบทำสิ่งหนึ่งมากกว่าทำอีกสิ่งหนึ่ง เช่น I would rather live in the city than live in the country.
 • Would rather + Subject + V.2 + Something อยากให้ทำสิ่งหนึ่งมากกว่า เช่น I would rather you came with us.
 • Would rather + Subject + didn’t + do something ไม่อยากให้ทำสิ่งหนึ่งมากกว่า เช่น We would rather you didn’t tell anyone about that.
  Prefer

 • Prefer to do something ชอบทำสิ่งหนึ่งมากกว่า เช่น I prefer to stay here.
 • Prefer to do something rather than do something ชอบทำสิ่งหนึ่งมากกว่าทำอีกสิ่งหนึ่ง เช่น Sean prefers to drive rather than travel by plane.
 • Prefer something to something ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากกว่า เช่น I prefer orange to apple.

จะเห็นได้ว่าโดยรวมแล้ว Would rather และ Prefer นั้นจะมีความหมายที่เหมือนกันก็มีแต่ส่งที่ต้องสังเกตอย่างจริงจังก็คือโครงสร้างในการใช้งานของประโยค ถ้าเลือกที่จะใช้แบบใดแล้วควรจะต้องใช้โครงสร้างในแบบนั้นๆให้ถูกต้องด้วยไม่ควรใช้ปะปนกันนั่นเอง