Since และ For ฉบับย่อ เข้าใจง่ายขึ้นเยอะ

ครั้งนี้มาทำความเข้าใจ Since และ For แบบง่ายๆกันดูบ้าง เพราะปกติเรื่อง Since และ For นี้เป็นเรื่องที่ง่ายต่อการสับสนมากในการใช้งานทุกครั้ง แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า เมื่อไหร่จะใช้ Sine แล้วเวลาไหนถึงใช้ For มาดูเทคนิคและตัวอย่างที่ทำให้เข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมกัน

FOR เป็นคำบุพบท (Preposition) แปลว่า สำหรับ ของ ถึง เพื่อ แต่ถ้าใช้ for เป็น คำเชื่อม (Conjunction) จะแปลว่า เพราะ หรือ ด้วยว่า หลักการใช้ For สำหรับช่วงเวลา จะใช้บอกว่าใช้ระยะเวลานานแค่ไหน

ตัวอย่าง

  • I go running every day for 20 minutes.
  • She studied at the university for 4 years.

 

SINCE  เป็นคำบุพบท (Preposition) แปลว่า ตั้งแต่ นอกจากนี้ since  ยังสามารถเป็น adjective และ conjunction ได้อีกด้วย โดยถ้า since  เป็น adjective จะแปลว่า เนื่องจาก ตั้งแต่นั้นมา แต่ถ้า since เป็นคำเชื่อม (Conjunction) จะแปลว่า ก็เพราะว่า เนื่องด้วย  หลักการใช้ Since สำหรับช่วงเวลาจะใช้เมื่อมี กิจกรรม หรืออะไรก็ตามเริ่มขึ้น

ตัวอย่าง

  • I have been recording since 9 o’clock.
  • I’ve been here since 6.30.

จากคำอธิบายและตัวอย่างการใช้ Since และ For สามารถสรุปสั้นๆได้ดังนี้

FOR = นานแค่ไหน How long something lasts

SINCE = เมื่อมีบางอย่างเริ่มขึ้น when something began