Grammar การเปรียบเทียบ Comparative Adj.

Adj. หรือ คำคุณศัพท์ เป็นคำที่ขยาย คำนามให้ชัดเจนหรือเฉพาะเจาะจงขึ้น ซึ่งคำคุณศัพท์ ได้แก่ สูง ร้อน เย็น ใหญ่ หล่อ สวย เป็นต้น ส่วน Comparative คือการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ ดังนั้น Comparative Adj. คือการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ หรือขั้นกว่านั่นเอง
ตัวอย่าง
Sue is a smart girl.
Sue is smarter than her brother.

โดยการทำคำคุณศัพท์ธรรมดาให้เป็นขั้นกว่า หรือเปรียบเทียบที่เหนือกว่า สามารถทำได้ด้วยการเติม –er เช่น
Tall –> taller
Cold –> colder
Hard –> harder

แต่อย่างไรก็ตาม ก็จะมีคำศัพท์บางคำจะต้องเพิ่มพยัญชนะตัวท้ายอีก 1 ตัวก่อนเติม –er เพราะก่อนคำศัพท์คำนั้นสะกดโดยมีสระ และพยัญชนะปิดท้ายสั้นๆ เช่น big –> bigger หรือ hot –> hotter

สำหรับตำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย y หากจะทำให้เป็นขั้นกว่า ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม –er เช่น happy –> happier หรือ angry –> angrier

เมื่อคำคุณศัพท์นั้นมี 2 พยางค์ เราจะไม่เติม –er เพื่อแสดงขั้นกว่า แต่เราจะเติมคำว่า more ไว้ข้างหน้า เช่น difficult –> more difficult ห้ามใช้ difficulter