Grammar การเปรียบเทียบ Comparative Adj.

Adj. หรือ คำคุณศัพท์ เป็นคำที่ขยาย คำนามให้ชัดเจนหรือเฉพาะเจาะจงขึ้น ซึ่งคำคุณศัพท์ ได้แก่ สูง ร้อน เย็น ใหญ่ หล่อ สวย เป็นต้น ส่วน Comparative คือการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ ดังนั้น Comparative Adj. คือการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ หรือขั้นกว่านั่นเอง ตัวอย่าง Sue is a smart girl. Sue is […]

Read Article →