Who’s and Whose !!!??

Who’s ย่อ มาจาก who is… พูดเร็วๆ เลยติดเป็น who’s หมายถึงบุคคล ถามว่าเป็นใคร ?
ตัวอย่าง
Who’s your friend?
Who’s the boss? เป็นต้น

Whose ถ้าแปลกแบบตรงๆก็แปลว่า ของใคร เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของ
ตัวอย่าง
The restaurant whose walls were made of glass was burnt down.

เทคนิคให้จำง่ายขึ้นใจดูประโยคนี้ >> Who’s the person whose picture is in the paper?