Get and Take

การใช้ Get กับ Take บางทีก็มีสับสนกันบ้างใช่ไหม ครั้งจึงมาทวนการใช้อีกครั้ง โดยจะยก คำที่น่าจะได้ใช้บ่อยๆมาทวนความจำกัน

Get

Get up

Get home

Get a letter

Get the ticket

Get a job

Get lost: lose your way

Get married

Get divorced

 

Take

Take a photo

Take a sit

Take a shower

Take the bus

Take time off

Take your time