Get and Take

การใช้ Get กับ Take บางทีก็มีสับสนกันบ้างใช่ไหม ครั้งจึงมาทวนการใช้อีกครั้ง โดยจะยก คำที่น่าจะได้ใช้บ่อยๆมาทวนความจำกัน Get Get up Get home Get a letter Get the ticket Get a job Get lost: lose your way Get married Get […]

Read Article →