เรื่องของ mustn’t และ don’t need to

ครั้งนี้มาเรียนรู้เรื่อง mustn’t และ don’t need to กันแต่ก่อนจะไปทำความเข้าใจในรูป Negative มาลองดูรูปแบบปกติของ must พร้อมทั้งความหมายและตัวอย่างกันก่อน

ปกติโครงสร้าง จะเป็น must + infinitive เช่น must do , must eat , must go เป็นต้น

I must do something = I need to do it.

ตัวอย่าง

  • It’s a fun movie. You must see it.
  • She said she’s very hungry. She must eat something.

I mustn’t do something = it is necessary not to do it.  เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำ จะค่อนข้างเด็ดขาดกว่า don’t need

ตัวอย่าง

  • I mustn’t forget to call Marry = I must remember to call Marry
  • Be happy! You mustn’t be sad = don’t be sad.

I don’t need to do something = it is not necessary เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น ซึ่งอาจจะไม่เด็ดขาดเท่า mustn’t

ตัวอย่าง

  • You don’t need to go yet. You can stay a little longer.
  • You don’t need to shut. I can hear you.

ดังนั้นลองนำตัวอย่าง ของทั้ง  mustn’t และ don’t need มาเทียบกันดูจะเห็นความหมายของประโยคทั้ง 2 แบบ ดังนี้

You mustn’t go. You must stay here. คุณห้ามไปนะ คุณต้องอยู่ที่นี่

You don’t need to go. You can stay here if you want. คุณไม่จำเป็นต้องไป คุณจะอยู่นี่ก็ได้ถ้าคุณต้องการ

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.