เรื่องของ mustn’t และ don’t need to

ครั้งนี้มาเรียนรู้เรื่อง mustn’t และ don’t need to กันแต่ก่อนจะไปทำความเข้าใจในรูป Negative มาลองดูรูปแบบปกติของ must พร้อมทั้งความหมายและตัวอย่างกันก่อน

ปกติโครงสร้าง จะเป็น must + infinitive เช่น must do , must eat , must go เป็นต้น

I must do something = I need to do it.

ตัวอย่าง

  • It’s a fun movie. You must see it.
  • She said she’s very hungry. She must eat something.

I mustn’t do something = it is necessary not to do it.  เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำ จะค่อนข้างเด็ดขาดกว่า don’t need

ตัวอย่าง

  • I mustn’t forget to call Marry = I must remember to call Marry
  • Be happy! You mustn’t be sad = don’t be sad.

I don’t need to do something = it is not necessary เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น ซึ่งอาจจะไม่เด็ดขาดเท่า mustn’t

ตัวอย่าง

  • You don’t need to go yet. You can stay a little longer.
  • You don’t need to shut. I can hear you.

ดังนั้นลองนำตัวอย่าง ของทั้ง  mustn’t และ don’t need มาเทียบกันดูจะเห็นความหมายของประโยคทั้ง 2 แบบ ดังนี้

You mustn’t go. You must stay here. คุณห้ามไปนะ คุณต้องอยู่ที่นี่

You don’t need to go. You can stay here if you want. คุณไม่จำเป็นต้องไป คุณจะอยู่นี่ก็ได้ถ้าคุณต้องการ