หลักการพื้นฐานในการใช้ Many, Much, A lot of

Many, Much, A lot of ทั้ง 3 คำนี้แปลว่ามากเหมือนกันแต่วิธีการใช้ต่างกันดังนี้

Many ใช้กับนามนับได้ Plural countable nouns

ตัวอย่าง

How many students are there in each class?

Many cars are equipped with GPS systems.

Much ใช้กับนามนับไม่ได้ uncountable nouns

ตัวอย่าง

I drank too much water.

I don’t earn much money.

A lot of ใช้ได้กับทั้งนามนับได้และนามนับไม่ได้

ตัวอย่าง

I drank a lot of coffee.

There’s lots of food.

I ate a lot of oranges.