หลักการจำง่ายการใช้ Much , Many และ A lot of

เรื่อง Much, Many และ A lot of เป็นอีกเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิด ใช้สลับกันเป็นว่าเล่น เนื่องจากมีความหมายที่เหมือนกันที่แปลว่า มาก จำนวนมาก มากมาย นั่นเอง ส่งผลให้ใช้กันผิดๆถูกๆ บ้าง ถ้าใครไม่ใช้ใจหลักการใช้งานก็จะเข้าใจผิดไปว่ามันใช้ทดแทนกันได้ เพราะมีความหมายเหมือนกัน แต่ที่จริงแล้วนั้นมีหลักการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะ มาดูกันว่า Much , Many และ A lot of ต่างกันที่ตรงไหนพรอมตัวอย่างประกอบ

หลักการโดยทั่วไปของ Much , Many และ A lot of

 • Much และ Many ส่วนใหญ่จะใช้ในประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามมากกว่า
 • A lot of จะนิยมใช้ในประโยคบอกเล่า

Much ใช้กับคำนามนับไม่ได้

ตัวอย่าง

 • I don’t have much time.
 • He doesn’t need much money.
 • Does it use much money?

 

Many ใช้กับคำนามนับได้

ตัวอย่าง

 • There aren’t many chairs in the room.
 • I don’t have many friends.
 • Do you think many people will go?

 

A lot of ใช้ได้ทั้งกับคำนามนับได้และนับไม่ได้

ตัวอย่าง

 • I need a lot of coffee. = I need lots of coffee.
 • There a lot of traffic today.
 • She has a lot of friends. = She has lots of friends.
 • There are a lot of cars on the street.