ชุดคำที่พูดว่า “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษเราสามารถพูดว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคู่สนทนาได้หลายแบบ นอกเหนือจากคำว่า Agree และ Disagree ดังนั้นครั้งนี้มาลองดูชุดคำพูดหรือข้อความที่เป็นการแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปใช้ได้ในการสนทนาเปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นในมุมของเราว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นกับเรื่องที่กำลังพูดถึงอยู่

Agree ( เห็นด้วย )Disagree (ไม่เห็นด้วย)
·         I think so too.

·         So do I.

·         Me too.

·         I do too.

·         I agree. (จะใช้ในการแสดงความคิดเห็น)

·         I concur. (เป็นคำเชิงวิชาการ)

I think…….

I don’t (think so).

I disagree.

พูดในสิ่งที่ตรงข้าวม

สำหรับชุดคำว่าเห็นด้วยในส่วนนี้เป็นการพูดถึงการเห็นด้วยในเชิง Negative เราสามารถพูดได้ดังนี้

·         Me neither. (เป็นคำไม่ทางการ)

·         I don’t either.

·         Neither do I.

 

ตัวอย่าง

  • I like apple. I do too!
  • I like chocolate. Me too!
  • I love to study English. I do too.
  • I don’t think this town is crowded. Me neither.
  • I don’t like beer. I don’t either.
  • I like dogs. I don’t like dogs.