คำนามคืออะไร ? [Part2]

Common Nouns. หรือ สามานยนาม เป็นคำนามทั่วๆไป เช่น bird, cat , home, sky เป็นต้น แต่คำนามประเภทนี้ ยังแบ่งได้อีกนะ

2.1 Countable Noun เป็นคำนามที่สามารถนับได้เป็นจำนวน จะมีทั้งเป็นรูปเอกพจน์และพหูพจน์

2.2 Uncountable Noun คำนามนับเป็นจำนวนไม่ได้ แต่สามารถบอกปริมาณมากน้อยได้ ซึ่งยังแบ่งได้อีก

            – Mass Noun เป็นคำนามพวกมวลสาร ของเหลว อากาศ ธาตุ คำนามเหล่านี้จะไม่ใช้ Article a,an นำหน้า เช่น air ,rice, bread, wood, meat, luggage, Baggage กระเป๋าสัมภาระ,Furniture (คำนามที่เป็นกลุ่มหรือคำนามเรียกรวม)พวกนี้รูปจะเป็นเอกพจน์ เช่น Gold is valuable.

** แต่ ถ้าจะนับได้จะต้องจับมาไว้ในภาชนะ ชั่งตวงวัดได้

เช่น          a bar of gold = ทองคำ 1 แท่ง           two kilos of meat = เนื้อ 2 กิโล

a loaf of bread = ขนมปัง 1 หัว        two loaves of bread = ขนมปัง 2 หัว

หรือใช้กับคำนามที่บอกจำนวนอื่นๆ เช่น a loft of , a little of

ตัวอย่าง I’ve got a little money.

                -Abstract Noun คำนามที่แสดงนามธรรม ใช้บอกสถานะ หรือบอกความดีงาม คุณลักษณะ ความรู้สึก พวก การ… ความ… ทั้งหลาย  เช่น Happiness, loneliness, advice, beauty คำนามเหล่านี้จะไม่ใช้ Article a,an

ตัวอย่าง I have so many friends but deep down. I have a fear of loneliness.

** แต่ สามารถใช้นำหน้าคำนามที่บอกจำนวนได้  ตัวอย่าง I have a bit  of advice for you.

2.3 นามรวมกลุ่ม คำนามแสดง หมู่ กลุ่ม พวก

สำหรับ Collective Nouns ติดตามมาอ่านต่อได้ที่ คำนามคืออะไร? [Part3]