รู้จัก Subject Verb Agreement แบบง่ายๆ

Subject Verb Agreement  เป็นส่วนหนึ่งของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สำคัญมาก โดยเฉพาะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ ครั้งนี้มารู้จัก Subject Verb Agreement   แบบง่ายๆ กัน โดยถ้าจะแปล Subject Verb Agreement  ก็ได้ว่า เป็นข้อตกลงการใช้คำกริยากับประธานฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าเป็นกฎหรือข้อกำหนดในภาษาอังกฤษก็ว่าได้ว่าประธานแบบไหนถึงจะใช้กริยาแบบไหน ซึ่งมีข้อกำหนดที่ควรรู้ดังนี้ Subjects: ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ให้ใช้กริยาพหูพจน์ เช่น The car looks จะเห็นว่าประธานเป็นเอกพจน์ ก็คือ มีรถเพียงคันเดียว เดียวคือ Car […]

Read Article →

Legitimate, illegal, Eligible คำศัพท์น่ารู้ ที่คนมักเข้าใจผิดเสมอและออกข้อสอบบ่อยมาก

บางครั้งอ่านบทความมักเจอคำศัพท์ หลายคำที่เรามักจะเข้าใจผิด สับสนกับความหมายอยู่เรื่อย หรือแม้แต่ในข้อสอบเองก็มีคำพวกนี้มาหลอกเราให้เราสับสนเล่น ดังนั้นเพื่อความชัดเจนและให้สามารถนำคำศัพท์นั้นๆไปใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ครั้งนี้จะเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายตรงข้ามกัน แต่เขียนหรือมองไวๆคิดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันดังนี้ Legitimate เป็น adj. มีความหมายว่า ถูกต้องตามเหตุผล ตามตรรกะ ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ตามทำนองคลองธรรม ซึ่งจะตรงข้ามกับคำว่า illegitimate (adj.) ที่แปลว่า ซึ่งผิดกฎหมาย ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมาย หากสังเกตดีๆ ก็จะพบว่า เป็นคำเดิม Legitimate หากให้ความหมายตรงข้าก็เติม prefix –il ลงไปนั่นเอง ในขณะที่ […]

Read Article →

Who’s and Whose !!!??

Who’s ย่อ มาจาก who is… พูดเร็วๆ เลยติดเป็น who’s หมายถึงบุคคล ถามว่าเป็นใคร ? ตัวอย่าง Who’s your friend? Who’s the boss? เป็นต้น Whose ถ้าแปลกแบบตรงๆก็แปลว่า ของใคร เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของ ตัวอย่าง The restaurant whose walls were made […]

Read Article →

ความสับสนระหว่าง it’s กับ its

บางครั้งก็สับสน it’s กับ its เพราะหน้าตาแอบคล้ายว่าไหม ? ต่างกันตรงที่ มี ‘s apostrophe S เท่านั้น ดังนั้นมาดูว่าแต่ละคำ มันคืออะไรกันแน่ It’s (contraction) เป็นคำย่อ ดังนี้ It’s = it is It’s = it has ตัวอย่าง It’s a nice […]

Read Article →

ยืม การให้ยืม ใครยืมใคร ใช้อะไรดีนะ Borrow, Lend, Rent,Use

หลายคนสับสนกับคำว่า ให้ยืม ผู้ขอยืม ให้เช่า ต่างๆ ดังนั้นมาดูเทคนิค ความหมายและวิธีการใช้ดังนี้ Borrow แปลว่า ยืม ขอยืม ผู้ขอยืม – You need something. – You ask for something. ตัวอย่าง I do not have a computer. >> Can […]

Read Article →

Conjunctions สำคัญสำหรับการเขียนภาษาอังกฤษ and, so, but, or

การเขียนประโยคหรือบทความในภาษาอังกฤษเราต้องอาศัยคำเชื่อมเพื่อให้ประโยคสมบูรณ์ โดย คำเชื่อมที่มักพบเห็น นำมาใช้กันบ่อยและมีความสำคัญได้แก่ and, so, but, or โดยอย่าลืมใส่ comma หน้าคำเชื่อมเพื่อแสดงถึงว่าประโยคก่อนหน้านี้กำลังแสดงหรือบอกถึงประโยคที่ตามมาว่าเชื่อมโยงกันอย่างไรดังนี้ And มีความหมายว่า และ I go to the gym on Monday, and I visit my Mother. So เป็นเหตุเป็นผล ดังนั้น It […]

Read Article →

มาทำความเข้าใจการใช้ Neither & Either

เวลาเราสนทนากัน ต้องการแสดงความคิดเห็นว่าเราเห็นด้วยนะ หรือไม่เห็นด้วยเช่นกันจะพูดว่าไง นึกถึงคำศัพท์อะไรบ้าง ส่วนใหญ่ก็จะใช้ Neither & Either โดย neither ถ้าแปลตรงๆ คือ ต่างก็ไม่ ไม่ใช่, ไม่ทั้งสอง ในขณะที่  either ก็แปลได้ว่า เช่นกัน ด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน เมื่อนำมาใช้ในประโยค เราต้องคำนึงถึง auxiliary verb ด้วย ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ I […]

Read Article →