Sometimes vs Sometime vs Some time ต่างกันยังไง ใช้ยังไงอะ

sometimes_life_makes_you_drift_on_like_a_sailboat_on_a_lake_16306748438
เพื่อนๆมีใครงงหรือสับสนกับการใช้ Sometime, Sometimes หรือ Some time กันบ้างไหม ในบทความนี้จะมาอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง รับรองหายงงกันแน่นอน

Sometimes หมายถึง เพื่อบอกถึงความถี่ (frequency) จะสังเกตว่ามีการเติม s ด้วยเสมอ
ตัวอย่างการใช้ Sometimes
I sometimes play football.

Sometime หมายถึง เป็นระบุเวลาที่ไม่ชัดเจนในอนาคตหรือในอดีต
ตัวอย่างการใช้ Sometime
Sometime next year I will move to Thailand.

Some time หมายถึง มีเวลา มีเวลาว่างนั้นเอง (some free time)
ตัวอย่างการใช้ Some time
I have some time this weekend.

จากตัวอย่างเพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจและเห็นภาพในการนำเอาไปใช้กันแล้ว ซึ่งเราจะเห็นการใช้งานที่มีความหมายที่ต่างกันดังนั้นการนำ Sometime, Sometimes หรือ Some time ไปใช้ควรจะต้องระวังและใช้งานกันให้ถูกต้องกันด้วยนะ