Sometimes vs Sometime vs Some time ต่างกันยังไง ใช้ยังไงอะ

เพื่อนๆมีใครงงหรือสับสนกับการใช้ Sometime, Sometimes หรือ Some time กันบ้างไหม ในบทความนี้จะมาอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง รับรองหายงงกันแน่นอน Sometimes หมายถึง เพื่อบอกถึงความถี่ (frequency) จะสังเกตว่ามีการเติม s ด้วยเสมอ ตัวอย่างการใช้ Sometimes I sometimes play football. Sometime หมายถึง เป็นระบุเวลาที่ไม่ชัดเจนในอนาคตหรือในอดีต ตัวอย่างการใช้ Sometime Sometime next year […]

Read Article →