Live ลีฟ Live ไลฟ เอ๊ะ เขียนเหมือนกันอ่านต่างกันแล้วยังไง ?

เคยสังเกตไหมว่า Live กับ Live หน้าตาเหมือนกัน แต่ทำไมออกเสียงไม่เหมือนกัน นั่นเพราะมันทำหน้าที่ต่างกันอย่างไงล่ะ มาดูตัวอย่างดังนี้

Live อ่านว่า ลีฟ – verb= action word เป็นกริยา อาจหมายถึง อาศัย ดำเนินชีวิต ใช้ชีวิต
ตัวอย่าง
I live in Bangkok.

Live อ่านว่า ไลฟ – adj = a word that describes a noun เป็นคำคุณศัพท์เพื่อขยาย คำนาม อาจจะหมายถึง ถ่ายทอดสด
ตัวอย่าง
I love going to see live music.