Live ลีฟ Live ไลฟ เอ๊ะ เขียนเหมือนกันอ่านต่างกันแล้วยังไง ?

เคยสังเกตไหมว่า Live กับ Live หน้าตาเหมือนกัน แต่ทำไมออกเสียงไม่เหมือนกัน นั่นเพราะมันทำหน้าที่ต่างกันอย่างไงล่ะ มาดูตัวอย่างดังนี้ Live อ่านว่า ลีฟ – verb= action word เป็นกริยา อาจหมายถึง อาศัย ดำเนินชีวิต ใช้ชีวิต ตัวอย่าง I live in Bangkok. Live อ่านว่า ไลฟ – adj […]

Read Article →