Legitimate, illegal, Eligible คำศัพท์น่ารู้ ที่คนมักเข้าใจผิดเสมอและออกข้อสอบบ่อยมาก

บางครั้งอ่านบทความมักเจอคำศัพท์ หลายคำที่เรามักจะเข้าใจผิด สับสนกับความหมายอยู่เรื่อย หรือแม้แต่ในข้อสอบเองก็มีคำพวกนี้มาหลอกเราให้เราสับสนเล่น ดังนั้นเพื่อความชัดเจนและให้สามารถนำคำศัพท์นั้นๆไปใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ครั้งนี้จะเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายตรงข้ามกัน แต่เขียนหรือมองไวๆคิดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันดังนี้

Legitimate เป็น adj. มีความหมายว่า ถูกต้องตามเหตุผล ตามตรรกะ ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ตามทำนองคลองธรรม ซึ่งจะตรงข้ามกับคำว่า illegitimate (adj.) ที่แปลว่า ซึ่งผิดกฎหมาย ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมาย

หากสังเกตดีๆ ก็จะพบว่า เป็นคำเดิม Legitimate หากให้ความหมายตรงข้าก็เติม prefix –il ลงไปนั่นเอง
ในขณะที่ Legitimacy (n.) เป็นคำนาม แปลว่า ลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมาย ความชอบธรรม

นอกจากนี้ ยังมีคำศัพท์ที่น่ารู้
Illegal เป็น adj. มีความหมายว่า ผิดกฎหมาย นอกกฎหมาย
Eligible adj. มีความหมายว่า ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม

สรุป (จำดีๆ ออกข้อสอบบ่อยมาก)
Legitimate ≠ illegitimate
Eligible ≠ Illegal

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.