Legitimate, illegal, Eligible คำศัพท์น่ารู้ ที่คนมักเข้าใจผิดเสมอและออกข้อสอบบ่อยมาก

บางครั้งอ่านบทความมักเจอคำศัพท์ หลายคำที่เรามักจะเข้าใจผิด สับสนกับความหมายอยู่เรื่อย หรือแม้แต่ในข้อสอบเองก็มีคำพวกนี้มาหลอกเราให้เราสับสนเล่น ดังนั้นเพื่อความชัดเจนและให้สามารถนำคำศัพท์นั้นๆไปใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ครั้งนี้จะเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายตรงข้ามกัน แต่เขียนหรือมองไวๆคิดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันดังนี้ Legitimate เป็น adj. มีความหมายว่า ถูกต้องตามเหตุผล ตามตรรกะ ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ตามทำนองคลองธรรม ซึ่งจะตรงข้ามกับคำว่า illegitimate (adj.) ที่แปลว่า ซึ่งผิดกฎหมาย ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมาย หากสังเกตดีๆ ก็จะพบว่า เป็นคำเดิม Legitimate หากให้ความหมายตรงข้าก็เติม prefix –il ลงไปนั่นเอง ในขณะที่ […]

Read Article →