Home กับ House ต่างกันอย่างไร

Pisgah_Home_Historic_District%2C_Highland_Park

Home กับ House นั้นต่างก็หมายถึง บ้าน เหมือนกัน

แต่ Home จะให้ความหมายที่เป็นนามธรรมมากกว่า House

โดย Home ให้ความรู้สึก ครอบครับ เน้นความรักความอบอุ่นอบอุ่น มีความผูกพันธ์กันระกว่างคนในครอบครับว่าเป็นบ้านของเรา

ส่วน House นั้นจะหมายถึง ตัวอาคาร โครงสร้าง ตึกต่างๆ อย่างเดียวเท่านั้น

ตัวอย่างสำนวนที่พูดถึงคำว่า House และ Home ได้อย่างชัดเจน
A house is made of brick and stone. A home is made of love alone.