Home กับ House ต่างกันอย่างไร

Home กับ House นั้นต่างก็หมายถึง บ้าน เหมือนกัน แต่ Home จะให้ความหมายที่เป็นนามธรรมมากกว่า House โดย Home ให้ความรู้สึก ครอบครับ เน้นความรักความอบอุ่นอบอุ่น มีความผูกพันธ์กันระกว่างคนในครอบครับว่าเป็นบ้านของเรา ส่วน House นั้นจะหมายถึง ตัวอาคาร โครงสร้าง ตึกต่างๆ อย่างเดียวเท่านั้น ตัวอย่างสำนวนที่พูดถึงคำว่า House และ Home ได้อย่างชัดเจน A house […]

Read Article →

เรื่องวุ่นเกี่ยวกับ บ้าน ในภาษาอังกฤษ

บ้านหรือที่อยู่อาศัยนั้นมีชื่อเรียกกันหลากหลายในภาษาอังกฤษ จะแบ่งเป็น / ประเภทใหญ่ๆคือ ที่เราเป็นเจ้าของ และ ที่ไม่ใช่เป็นเจ้าของ หรือว่าไปเช่าเอา 1. บ้านหรือที่อยู่อาศัยที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ Apartment (US) , Flat( UK) ห้องเช่า ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ Dormitory , Dorm หอพักนักศึกษาหรือตามโรงเรียน ทาง อเมริกา ส่วนใหญ่จะเรียกกันสั้นๆว่า Dorm 2. บ้านหรือที่อยู่อาศัยที่เราเป็นเจ้าของ Condominium , Condo […]

Read Article →