โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษทั่วไป รู้ไว้ใช้เอาตัวรอด EP1

มาเรียนรู้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษทั่วไปกัน เพื่อนำติดตัวไว้ใช้ยามจำเป็น และช่วยให้คุณสามารถเอาตัวรอดได้จากสถานการณ์พูดภาษาอังกฤษแบบต่างๆด้วย

 • Do you want me to + Verb โครงสร้างประโยคนี้สามารถใช้ได้เมื่อคุณต้องการถามใครบางคนว่าคุณสามารถช่วยเหลือหรือทำอะไรให้เขาได้บ้าง

ตัวอย่าง

 • Do you want me to pick up the kids?
 • Do you want me to fix your flat tire?
 • You could have + Part participle โครงสร้างประโยคนี้สามารถใช้ได้เมื่อคุณต้องการพูดว่า น่าเสียดาย หรืออยากจะบอกคู่สนทนาว่า คุณน่าจะเลือกหรือทำอย่างนั้นอย่างนี้

ตัวอย่าง

 • You could have completed it sooner.
 • You could have done better on you exam.
 • You could have blown your chance.
 • You could have given more time to get ready
 • If I were you, I would + Verb โครงสร้างประโยคนี้สามารถใช้ได้เมื่อคุณต้องการจะแสดงความเห็นว่า ถ้าเป็นฉันนะ ฉันจะ… โดยสามารถใช้ได้ทั้งเหตุการณ์ที่เป็นอดีต (Past tense) และ ประโยคเงื่อนไขปัจจุบัน (Condition present)

ตัวอย่าง

 • If I were you, I would have explained what happened.
 • If I were you, I would have enjoyed my vacation.
 • If I were you, I would answer the question.
 • Are you into + Noun โครงสร้างประโยคนี้สามารถใช้เป็นคำถามเมื่อคุณต้องการจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่คู่สนทนาสนใจ หรือกำลังสนุกกับการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างบ้าง

ตัวอย่าง

 • Are you into soccer?
 • Are you into trying new things?