เทคนิคการใช้ Some กับ Any

Some และ Any หมายถึง จำนวนหนึ่ง บ้าง ใช้ได้กับทั้งคำนามนับได้พหูพจน์ และคำนามนับไม่ได้
Some ใช้กับประโยคบอกเล่า ประโยคคำถามที่คาดหวังว่า ใช่ และในการเสนอ หรือขอร้อง
Any ใช้ในประโยคปฏิเสธ ในประโยคคำถามทั่วไป สำนวนแสดงความสงสัย

โดย some/Any of + the/possessive Adj./personal pronoun

ตัวอย่าง
Did some of you go to the party?
Would you like some coffee?
Some of the people at the party were very friendly.
I don’t think there is any petrol in the tank. (ฉันไม่คิดว่าจะมีน้ำมันเหลือในถังหรอก)
I’ve hardly any time left.

นอกจากนี้ Some และ Any ยังใช้กับคำนามนับได้เอกพจน์

Some + Single Noun =ใช้เมื่อแสดงถึงการไม่ทราบแน่ชัด

ตัวอย่าง
Some idiot left his skateboard in my way.
Any + Single Noun = ใช้เมื่อแสดงว่าอันไหนก็ได้ หรือทุกอัน

ตัวอย่าง
Any dictionary will explain you the meaning of this word.