เทคนิคการใช้ Rise กับ Raise ที่มักใช้ผิดบ่อย

Raise = Verbs: move upward ยกขึ้น ชูขึ้น เพิ่มขึ้น วิธีการใช้จะมีกรรมมารองรับ (objective)

กริยา 3 ช่อง
Raise Raised Raised

ตัวอย่าง
I raise my hand. ฉันยกมือขึ้น
My boss raised my salary. หัวหน้าเพิ่มเงินเดือนให้ฉัน
I have raised my kids well.
My grandmother raised me.
Raise your hand.
I will raise my glass to you.

Rise = Verbs: move upward ลุกขึ้น ยืนขึ้นเพิ่มขึ้น วิธีการใช้จะไม่มีกรรมมารองรับ

กริยา3 ช่อง
Rise Rose Risen

ตัวอย่าง
The sun rises.
I’ve just risen from my chair.
The bread rose in the oven.
You must rise.
Heat rises.