เทคนิคการใช้ No กับ None ที่จำแม่นขึ้น!

No และ None นั้นจะมีความหมายในเชิงปฏิเสธที่เหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่วิธีการใช้ ดังนี้

No + Noun = not any / a + noun ใช้เป็นประธาน

ยกตัวอย่างเช่น We had to walk home last night because there was no bus.

None ใช้เป็นประธานของกริยาได้ แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้ None of + N. มากกว่า ซึ่ง None of + N.ใช้ได้กับกริยาเอกพจน์และพหูพจน์ แต่จะนิยมใช้กับ พหูพจน์มากกว่า (เช่น None of my books.)

ยกตัวอย่างเช่น  We waited for our friends, but none came.