เทคนิคการใช้ Articles a,an

เรื่อง a,an เป็นเรื่องพื้นฐานที่ควรจะใช้กันอย่างถูกต้องนะ มิฉะนั้นอาจจะทำให้ประโยคผิดหรือความหมายเพี้ยนไปได้ ดังนั้นมาดูเทคนิคและหลักการใช้แบบง่ายๆสั้น อ่านแล้วเข้าใจกัน ดังนี้

a ใช้กับคำนามนับได้เอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะออกเสียงขึ้นต้นพยัญชนะ

an ใช้กับคำนามนับได้เอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยสระ (a,e,I,o,u) ออกเสียงสระ

หลักการใช้ Articles a,an

  •  จะใช้เมื่อกล่าวเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นครั้งแรก ตัวอย่าง He bought her a ring for her birthday.
  • จะใช้กับ Singular countable noun  ใช้กับสิ่งที่ไม่ชี้เฉพาะหรือมีความหมายว่าหนึ่ง

ตัวอย่าง  My brother likes a red car.  หมายถึงชอบรถสีแดงคันไหนก็ได้ ไม่เจาะจง

We would like a glass of water and an orange juice, please.

  •  จะใช้กับอาชีพ ตัวอย่าง I am a student.
  •  ใช้กับคนที่นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือคนที่สัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง

ตัวอย่าง Nan is a Buddhist.

May is an American.

แต่ ถ้าเป็นประเทศหรือศาสนา จะไม่มี a,an

ตัวอย่าง Buddhism is the primary religion in Thailand.

  • ใช้นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ประโยคอุทาน ตัวอย่าง What a mess!
  • ใช้กับสำนวนเกี่ยวกับปริมาณหรือเกี่ยวกับจำนวน

ตัวอย่าง A great deal of = มาก                      A lot of = มาก

A couple = หนึ่งคู่                             A dozen =  1 โหล

  • ใช้กับจำนวนที่หมายถึง one ใช้ a แทนได้

ตัวอย่าง a hundred , a million, a billion, a thousand

  • ใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์นับได้ ซึ่งมีความหมายถึงสิ่งนั้นทั้งหมด เป็นตัวแทนของสิ่งนั้นทั้งหมด

ตัวอย่า  A fly is a small insect.

A rose is a flower.

จาคำอธิบายหลักการใช้ a,an ข้างต้นก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วอย่าลืมนำไปใช้และฝึกฝนกันบ่อยๆเพื่อความชำนาญกันด้วยนะ