เจาะลึก Present Simple Tense ใช้ง่าย

Present Simple Tense เป็น tense พื้นฐานเบื้องต้นที่ใช้ง่าย ใช้คล่อง หากแต่ เพื่อเพิ่มความรู้การใช้ง่ายใช้คล่องของ Present simple ให้แม่นให้เป๊ะยิ่งขึ้น ครั้งนี้มาเจาะลึก แบบ get deep into.

จากที่เคยบอกไปแล้วว่า  Present Simple มีโครงสร้าง Subject + V1 ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริงเสมอ กิจวัตรประจำวัน และเหตุการณที่เป็นความจริงขณะพูด แต่เพื่อให้เพิ่ม know how และหลักการใช้แบบเป็นระบบ จะขอแยกเป็น ข้อๆให้เห็นภาพกว้างๆ

1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอ ตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน อนาคต

ตัวอย่าง The earth moves around the sun.

The world is round.

2.ใช้แสดงการกระทำที่เป็นนิสัยหรือประเพณี ข้อสังเกตง่ายๆ จะมี Adverb of frequency อยู่ในประโยคเสมอ

ตัวอย่าง  I usually go to school by bus every day.

He always goes to school very early.

3.ใช้แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะตารางเวลา ตารางรถไฟ

ตัวอย่าง The Japan flight arrives at five a.m.

4.พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ บรรยายเหตุการณ์ในหนังสือ ภาพยนตร์ ถ่ายทอดการแข่งขัน เพื่อให้ผู้ฟังผู้อ่านรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจ

ตัวอย่าง US STEEL INDUSTRY SHUTS DOWN.

5.เมื่ออ้างถึงบทประพันธ์จากการมีผู้กล่าวไว้ หรือ บอกข้อมูลจากประกาศ โฆษณา หรือจดหมายให้ผู้อื่นทราบ

ตัวอย่าง I‘ve just got a letter from Nam. She says she’ll come to see us on Saturday.

6.ใช้ร่วมกับอนาคตกาล (Future tense)

โครงสร้าง

Future tense + {if/till/unless/when/as soon as/before/after/supposing} + Present tense

ตัวอย่าง Let’s wait until she comes.

นอกจากนี้ ยังมี การใช้ Do หรือ กริยาช่วย โครงสร้าง to do + Infinitive without to ใช้เน้นในสิ่งที่เป็นจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นประจำ มักใช้เมื่อผู้ฟังไม่เชื่อในสิ่งที่พูด

ตัวอย่าง I do take a bath daily. ประมาณว่า ฉันอาบน้ำทุกวันจริงๆนะ

She does believe that he always loves her.  (สังเกต เมื่อใช้ Verb to do แล้ว กริยาไม่ต้องเติม s,es)