หลักการใช้ The

The เป็น article อีกตัวหนึ่งที่สำคัญ นอกจาก a, an เพื่อไว้วางหน้าคำนาม ซึ่ง the จะใช้กับคำนามที่ชี้เฉพาะเจาะจง สามารถนำหน้าคำนามได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ และคำนามนับไม่ได้ทั้งที่อ่านออกเสียงขึ้นต้นด้วนสระและพยัญชนะโดยหลักการใช้ the ก็มีหลายแบบที่เป็นกฎข้อบังคับหรือเงื่อนไขทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สำคัญและต้องรู้ จะใช้ The เมื่อ

  1. ใช้กับคำนามที่ได้กล่าวถึงไปแล้วครั้งหนึ่ง เช่น A man and a woman were walking in the park. Suddenly, the man turned to the woman and said, “Marry me.”
  2. ใช้ในสถานการณ์ที่คู่สนทนาต่างเข้าใจว่าหมายถึงสิ่งใด แม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถึงมาก่อนก็ตาม

ตัวอย่าง “It’s on the second floor.”

  1. ใช้ในประโยคที่มี adjective clauses ขยายความประโยคที่ชี้เฉพาะ เช่น

The woman who lives next door has won the lottery.

  1. ใช้กับสถานที่หรือสิ่งที่มีเพียงอย่างเดียวในโลก เช่น  the Mona Lisa, the sun ,the moon ,the earth
  2. ใช้กับเลขลำดับที่ (The first, the second, the third, etc.) และขั้นสูงสุด เช่น The longest river in Bangkok. แต่ กับชื่อถนนจะไม่มี the นะ ตัวอย่างเช่น He lives on Rama five.
  3. ใช้ the กับคำคุณศัพท์ (โดยไม่มีคำนาม)แต่ทำหน้าที่เป็นคำนามเมื่อต้องการกล่าวถึง เช่น The poor get poorer. The rich get richer.
  4. ใช้ the กับ ชื่อทะเล มหาสมุทร และสถานที่ทางภูมิศาสตร์ เช่น the Pacific, the North Pole, the Nile

แต่ มีกรณียกเว้นไม่ต้องใช้ the ดังนี้ Mount Everest, Mount Fuji, Lake Geneva, Krabi Island

  1. ใช้เมื่อหมายถึงชื่อตระกูลหรือราชวงศ์ เช่น The Smiths have live in Thailand for 5 years.
  2. ใช้ the หน้าคำนามที่เป็นเครื่องดนตรีที่เป็นกรรมของกริยา เช่น She’s playing the piano.

แต่ ชื่อวิชาไม่ใช้ the เช่น She’s teaching piano.