หลักการจำง่าย ของ Question words

Question words เป็นคำถามในภาษาอังกฤษที่ควรรู้ไว้ ว่าคำถามแบบไหนถามเรื่อง คน เวลา หรือสถานที่ เพราะจะช่วยให้เราเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประโยคคำถาม หรือถ้าใครเตรียมตัวที่จะสอบ TOEIC เหล้าคำถาม Question words มักจะออกบ่อยใน Part การฟัง เพราะฉะนั้น ถ้าเรารู้ว่าคำถามแบบไหน ใช้กับอะไรก็จะเป็นตัวช่วยในการตอบคำถามได้ดีมาก มาดู หลักการจำ Question words กัน

Question wordsความหมายตัวอย่าง
whoPerson : พูดถึงคน บุคคลWho’s that?  That’s Kate.
wherePlace: สถานที่Where do you live? In Bangkok
whyReason: เหตุผลWhy do you sleep early? Because I’ve got to get up early.
whenTime: เวลาWhen do you go to work? At 7:00
howManner : ลักษณะ วิธีHow do you go? By train
whatObject, idea or action: สิ่งของ แนวคิด หรือการกระทำWhat do you do? I am a project manager.
whichChoice: ตัวเลือกWhich one do you prefer? The red one.
whosePossession: การเป็นเจ้าของWhose is this pen? It’s Elon’s.
whomObject of the verb: เป็นกรรมของกริยาWhom did you meet? I met the manager.
What kindDescription: บรรยายWhat kind of music do you like? I like pop songs