หลักการจำง่าย ของ Question words

Question words เป็นคำถามในภาษาอังกฤษที่ควรรู้ไว้ ว่าคำถามแบบไหนถามเรื่อง คน เวลา หรือสถานที่ เพราะจะช่วยให้เราเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประโยคคำถาม หรือถ้าใครเตรียมตัวที่จะสอบ TOEIC เหล้าคำถาม Question words มักจะออกบ่อยใน Part การฟัง เพราะฉะนั้น ถ้าเรารู้ว่าคำถามแบบไหน ใช้กับอะไรก็จะเป็นตัวช่วยในการตอบคำถามได้ดีมาก มาดู หลักการจำ Question words กัน

Question words ความหมาย ตัวอย่าง
who Person : พูดถึงคน บุคคล Who’s that?  That’s Kate.
where Place: สถานที่ Where do you live? In Bangkok
why Reason: เหตุผล Why do you sleep early? Because I’ve got to get up early.
when Time: เวลา When do you go to work? At 7:00
how Manner : ลักษณะ วิธี How do you go? By train
what Object, idea or action: สิ่งของ แนวคิด หรือการกระทำ What do you do? I am a project manager.
which Choice: ตัวเลือก Which one do you prefer? The red one.
whose Possession: การเป็นเจ้าของ Whose is this pen? It’s Elon’s.
whom Object of the verb: เป็นกรรมของกริยา Whom did you meet? I met the manager.
What kind Description: บรรยาย What kind of music do you like? I like pop songs