สำนวนภาษาอังกฤษ Put up or shut up!!

สำนวน Put up or shut up มีความหมายประมาณว่า ถ้าแก้อะไรไม่ได้ ก็ไม่ต้องพูดอะไร กล่าวคือ ทำอะไรซักอย่างให้มีประโยชน์ หากทำอะไรไม่ได้แล้ว ก็หุบปากซะ

หากแยก เป็นส่วนๆ พิจารณาความหมายของสำนวนนี้ Put up + shut up

Put up ในที่นี้จะหมายถึง การเสนออะไรที่มีสาระ ที่มีประโยชน์

Shut up ก็คือ การหยุดพูด หุบปาก (เป็นคำที่ถือว่าแรงมากและ ห้ามใช้ Stop your mouth. ฝรั่งเค้าไม่ใช้กัน แต่จะใช้ Shut up แต่หากจะให้ฟังดูไม่แรงและสุภาพลงหน่อยก็ใช้ Please be quiet. แทนได้ )