สัญลักษณ์และคำย่อน่ารู้

มาดูสัญญาลักษณ์และคำย่อน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่อาจจะมีโอกาสได้ใช้บ่อยกันเถอะ เพราะบางครั้งการรู้และเข้าใจสัญลักษณ์ หรืออักษรย่อเหล่านี้จะช่วยทำให้เราเข้าจความหมายของเนื้อความทั้งหมดได้ชัดเจนขึ้น โดยในบางครั้งก็ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สากลที่จำเป็นและพึงรู้ไว้ ก่อนอื่นมาดูคำศัพท์ของคำว่าสัญลักษณ์และอักษรย่อกันก่อน

สัญลักษณ์ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Symbol

อักษรย่อ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Abbreviation หรือ Acronym

สำหรับสัญลักษณ์และอักษรย่อที่เป็นสากลควรรู้ได้แก่

อักษรย่อ/สัญลักษณ์ ความหมาย คำแปล
& , + And , plus และ,บวก
Less, minus น้อย,ลบ
= Is, equal, is the same as เท่ากับ
Is not, does not equal,  is not the same ไม่เท่ากับ
> Is greater than, is more than. Is over มากกว่า
< Is less than น้อยกว่า
Leads to, results in นำไปสู่ผลลัพธ์
Comes from, results from เป็นผลมาจาก
Rises, increases เพิ่มขึ้น
Falls, decreases ลดลง
# Number ตัวเลข
t/fore Therefore ดังนั้น
/hour Per hour ต่อชั่วโมง
/day Per day ต่อวัน
b/c Because เพราะว่า
sth Something บางสิ่ง
@ At ที่
Diff. Difference, different แตกต่าง
e.g. For example, such as ตัวอย่าง, เช่น
BUT But, however, although แต่
w/ with กับ
Prob. Problem ปัญหา
Ppl. People ผู้คน
$ Money เงิน
/ Or หรือ
Pic. Picture รูปภาพ
Lang. language ภาษา