วลีเกี่ยวกับ Keep

มาเรียนรู้วลีเกี่ยวกับ Keep ที่น่าสนใจ ดังนี้

 • Keep across หมายถึง อัปเดตข้อมูล หรือ ให้ข้อมูลที่ทันสมัย เช่น We’ll keep across this story for you as the events unfold.
 • Keep around หมายถึง เก็บบางอย่างไว้ใกล้คุณ เช่น It’s worth keeping a dictionary around in case you come across an unfamiliar word.
 • Keep away หมายถึง ละทิ้ง จากมา ปล่อยไว้ เช่น I’m keeping away from Jenny until she clams down.
 • Keep away from หมายถึง หลีกเลี่ยง ออกจาก เช่น He tried to keep away from danger.
 • Keep down มี 2 ความหมาย คือ
  1. ปราบปราม อดกลั้น ควบคุม เช่น Jack keeps down his dissidents very efficiently.
  2. ไม่อ้วก ไม่อาเจียน เช่น It is difficult to keep anything down when you have the flu.
 • Keep on มี 2 ความหมาย คือ
  1. ทำต่อไป ดำเนินต่อ ต่อเนื่อง เช่น Mom, John keeps on pocking me!
  2. ทำให้ยังคงต่อได้ เก็บไว้ต่อได้ เช่น The new manager would like to keep on the present secretary.

 

 • Keep out หมายถึง ออกจากสถานที่ เช่น After being warned, she kept out.
 • Keep out of หมายถึง ออกห่างจากสถานที่หรือสถานการณ์นั้นๆ เช่น I am keeping out of trouble.
 • Keep to one-self หมายถึง หลีกเลี่ยงจากผู้คน เก็บตัว เช่น She preferred to keep to herself after husband died.
 • Keep up หมายถึง มุ่งต่อไป ไปต่อ อย่าหยุด เช่น They ran so fast I could hardly keep up.