วลีภาษาอังกฤษเรื่อง Get ควรรู้

วันนี้เรามาเรียนรู้วลีเรื่อง Get ที่ควรรู้พร้อมตัวอย่างที่หลากหลายกัน

Get along หมายถึง ไปด้วยกันได้ เข้ากันได้

 • Are you getting along well with your co-workers?
 • Do you and your sister get along?

Get on (with) หมายถึง ขึ้น ร่วมทาง

 • Get on the bus No.16 and go until Red Square.
 • Let’s get on with the party.

Get up หมายถึง ตื่นนอน

 • Get up, it’s 11 a.m.!
 • Anny gets up at 5.30 a.m. every day.

Get off หมายถึง ออกจาก นำออก

 • We need to get off the bus at the next stop.
 • Can you get this spider off my shirt?

Get across หมายถึง ได้รับการยอมรับ เป็นที่เข้าใจ

 • It’s difficult to get humor across in another language.
 • I hope I got my point across to you.

Get over หมายถึง จบ หยุด ยุติ

 • Call me when you get over your flue.
 • Get over it!

Get out (of) หมายถึง ออกจาก นำออก

 • Get out of here!
 • Can you help me get that book out of that box?

Get away with หมายถึง หนี ไม่สนใจ

 • My sister gets away with everything!
 • The bank robbers got away.