วลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Touch น่ารู้

คำว่า Touch เป็นคำกริยา แปลว่า จับ หรือสัมผัส คำนี้สามารถนำมาเป็นวลีกริยาหรือรวมคำอื่นให้มีความหมายแสดงออกในด้านต่างๆได้อีกมากมายดังนี้

 • Get in touch มีความหมายว่า เริ่มที่จะติดต่อใครบางคน เช่น I’ve been trying to get in touch with you all morning. Where have you been?
 • Lose one’s touch มีความหมายว่า สูญเสียความสามารถในการทำบางสิ่งบางอย่างให้ได้ดีแบบที่เคยทำมาก่อน เช่น It seems like Mike’s lost his touch with skiing.
 • Magic touch มีความหมายว่า มีความสามารถในการทำบางสิ่งบางอย่างได้ดีเยี่ยม เช่น My mum has a magic touch when it comes to cooking Tom Yum Goong.
 • Keep in touch มีความหมายว่า ยังคงติดต่อกับใครบางคน เช่น I’ve always been trying to keep in touch with schoolmates.
 • Out of touch มีความหมายว่า ขาดการติดต่อหรือขาดข้อมูลสื่อสาร เช่น I’m out of touch with Ben so I couldn’t tell you when she’s coming.
 • Soft touch มีความหมายว่า เป็นคนง่ายๆ เช่น Paula is a soft touch. We can always persuade her to babysit for us.
 • Touch-and-go มีความหมายว่า เหตุการณ์วิกฤติ เช่น Everything was touch-and-go before Jack’s operation.
 • Touch base มีความหมายว่า คุยกับใครบางคนในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น While we were in London. We touched base with some old friends.
 • Finishing touch มีความหมายว่า รายละเอียดสุดท้ายก่อนจบงาน เช่น I just need to add final touches to my new vase.
 • Touch a sore sport (point) มีความหมายว่า เรื่องราวทืทำให้อ่อนไหวง่าย เช่น We shouldn’t touch a sore spot and ask him about the accident.
 • Touch a nerve with มีความหมายว่า ทำให้บางคนสียใจ เช่น Any talk of raising the cost of oil touches a nerve with citizens.
 • Lose touch with มีความหมายว่า ขาดการติดต่อกับใครบางคน เข่น Although they lived in different countries, they’ve never lost touch with each other.