วลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Do

โดยปกติเราจะเห็น Do เป็นคำกริยาช่วย ทำหน้าที่เป็นทั้งประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ แต่รู้ไหมว่า Do ก็ยังสามารถเป็น Phrasal Verb หรือกริยาวลีได้เหมือนกัน มาดูวลี Do ที่น่าสนใจดังนี้

 • Do in มี 2 ความหมาย คือ
 1. ฆ่าตรกรรมบางคน เช่น He beat me and threatened to do me in.
 2. หมดแรง เหนื่อยจนหมดแรง เช่น We are completely done in after the long journey.
 • Do up มี 3 ความหมาย คือ
 1. ยึด หรือ ตรึงบางสิ่งบางอย่าง เช่น Can someone help me to do my dress up?
 2. ห่อด้วยวัสดุอ่อนนุ่มบางเบา เช่น I did the package up in colorful paper.
 3. ซ่อมแซม หรือต่อเติมบ้านเก่า ตึกเก่า เช่น The old farmhouse was done up.
 • Do down มีความหมายว่า วิพากษ์วิจารณ์บางคนหรือบางสิ่งเพื่อให้ดูไปในทางที่ไม่มีความสำคัญ เช่น He is always trying to do me down.
 • Do over มีความหมายว่า สร้างห้องหรือบ้านให้มีความน่าอยู่ดึงดูดจากการทำทำความสะอาดหรือไม่ก็ตกแต่งใหม่ เช่น We decided to do over the bedroom.
 • Do without มีความหมายว่า ทำหรือจัดการโดยไม่จำเป็นบางสิ่งบางอย่าง เช่น I can’t do without a car.
 • Do out of มีความหมายว่า ปกป้องบางคนจากบางสิ่งบางอย่างในทางที่ไม่ยุติธรรม เช่น He was done out of his fair share.