วลีกริยา Look มีประโยชน์ควรรู้ในภาษาอังกฤษ

วลีกริยาหรือ Phrasal Verb วันนี้ขอนำเสนอ คำว่า Look เพราะวลีเกี่ยวกับคำนี้มีหลายคำที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก และเชื่อว่าหลายคนจะต้องได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลย

  • Look into หมายถึง ค้นคว้า ศึกษา สืบหา เช่น The police is looking into the murder.
  • Look for หมายถึง ค้นหาบางสิ่งบางอย่าง เช่น I’m looking for my dog. Have you ever seen it?
  • Look up หมายถึงค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ เช่น If you don’t know this word, you should look it up online.
  • Look after หมายถึง ดูแล เอาใจใส่ เช่น I’d like to come, but tonight I have to look after my grandpa.
  • Look over หมายถึง มองข้าม ตรวจดู เช่น If I were you I’d look over his file again.
  • Look out หมายถึง ระมัดระวัง เช่น Look out, there’s a snake in the room.
  • Look away หมายถึง มองไปทางอื่น, มองไปด้านข้าง เช่น Please, don’t look away!
  • Look forward to หมายถึง ตั้งหน้าตั้งตารอคอย เช่น looking forward to hearing from you soon.
  • Look through หมายถึง มองผ่าน ตรวจสอบ อ่านคร่าวๆ เช่น Look through the newspapers, maybe there’s something new.