วลีกริยาเกี่ยวกับ Bring

มาเรียนรู้วลีกริยาหรือ Phrasal Verb เกี่ยวกับ Bring ที่น่าสนใจดังนี้

 • Bring about หมายความว่า ทำบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้น เช่น Social change that have been brought about by new technology.
 • Bring along มี 2 ความหมายคือ
 1. นำ หรือ พา บางสิ่งบางอย่างไปด้วย เช่น You can bring your friends along if you like.
 2. ช่วยให้บางคนพัฒนาขึ้น เช่น Her coach has brought he along a lot in the last six months.
 • Bring around มี 3 ความหมายคือ
  1. โน้มน้าวหรือชักจูนบางคน เช่น It took us ages to bring him around to our point of view.
  2. นำบางสิ่งบางอย่างไปด้วยเมื่อคุณไปเยี่ยม หรือไปยังที่ต่างๆ เช่น He brought some books around when he came last night.
  3. ทำให้บางคนพูดบางสิ่งบางอย่าง เช่น She didn’t want to tell, but I managed to bring her around and she told me everything.
 • Bring back มี 2 ความหมายคือ
  1. ทำให้หรือเป็นเหตุให้บางคนจดจำบางสิ่งบางอย่างได้ เช่น Visiting my old school brought back memories of when I was a pupil there.
  2. นำบางสิ่งบางอย่างกลับมาด้วย เช่น Have a wonderful holiday and don’t forget to bring me back a present!