วลีกริยาภาษาอังกฤษ Fall

มารู้จักคำวลีกริยา Fall ในแต่ละแบบพร้อมความหมายและตัวอย่างประกอบ ดังนี้

  • Fall about หมายถึง หัวเราะหนักมาก หัวเราะแบบไม่รู้ตัว เช่น Every time she performed the trick people would fall about laughing.
  • Fall apart หมายถึง แตกสบาย แยกเป็นชิ้นๆ แตกสลาย เช่น My old briefcase is falling apart. I’ll have to buy a new one.
  • Fall away หมายถึง หยุดการช่วยเหลือ ไม่สนับสนุน เช่น After the divorce, all his friends fell away one by one.
  • Fall behind หมายถึง ช้า ล่าช้า เช่น You’re falling behind with the rent.
  • Fall down หมายถึง ตก ตกลงมา เช่น That is where your reasoning falls down.
  • Fall for หมายถึง โง่ เดินเข้าไปหากับดัก เช่น I can’t believe how many people still fall for the coin glued to the sidewalk.
  • Fall in หมายถึง ยุบเข้า ย่อเข้าไป เช่น The heavy rain caused the roof to fall in.
  • Fall into หมายถึง เริ่มทำบางสิ่งบางอย่างแบบไม่ได้ตั้งใจ หรือบังเอิญ เช่น He fall into conversation with a girl at the bar.
  • Fall in with หมายถึง เข้าร่วมกลุ่ม เช่น He has fallen in with a bad lot.
  • Fall off หมายถึง หลุดออก หล่น เช่น A button fell off my coat.