วลีกริยาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Hold

มาดูวลีกริยาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Hold  ที่น่าสนใจกัน ดังนี้

  • Hold back มีความหมายว่า หยุด เช่น The dam can’t hold back that much water.
  • Hold down มีความหมายว่า ยับยั้ง ควบคุม เช่น You hold him down while I search him.
  • Hold in มีความหมายว่า ควบคุมตัวเอง เช่น He wanted to laugh and could hardly hold in.
  • Hold off มีความหมายว่า ล่าช้าในช่วงแรกเริ่ม เช่น Hold off the decision one more day so I can answer your question.
  • Hold on มีความหมายว่า รอก่อน รอสักครู่ รอเดี๋ยว เช่น Hold on while I get my coat.
  • Hold out มีความหมายว่า เอาตัวรอด อดทน เช่น How long can they hold out without water?
  • Hold over มีความหมายว่า ประหยัด รอ เลื่อน เช่น We will have to hold over these files until tomorrow.
  • Hold up มีความหมายว่า รอ เช่น Hold up a minute. I want to check something.