มารู้จัก Causative กัน

ในภาษาอังกฤษจะมีรูปแบบประโยคที่แสดงถึงประธานไม่ได้กระทำเอง แต่เป็นการให้ผู้อื่นทำให้ โดยการให้ผู้อื่นทำให้นั้นอาจจะเป็นเชิงลักษณะ บังคับให้ทำ อนุญาตให้ทำ โน้มน้าวให้ทำ หรือ ให้ทำเองก็ได้ ซึ่งตัวอย่างการให้ผู้อื่นทำให้ก็เช่น การไปถอนฟัน การไปตัดผม การให้เขียนรายงาน เป็นต้น ซึ่งการใช้กริยากับประโยคให้ผู้อื่นทำให้เราเหล่านี้เราเรียกว่า Causative verb โดยกริยาของ Causative verb นั้นประกอบไปด้วย Have, Let, Make และ Get ซึ่งกริยาทั้ง 4 อาจจะมีการใช้ที่เหมือนและแตกต่างกันไปดังนี้

 • Have: ให้ทำ จะใช้โครงสร้างนี้ have + someone + do something

ตัวอย่าง

 • I will have her write my report.
 • The manger has her sign the contact.

 

 • Make: บังคับ จะใช้โครงสร้างนี้ make + someone + do something

ตัวอย่าง

 • I will make her write my report.
 • The manger makes her sign the contact.

 

 • Let: อนุญาติ จะใช้โครงสร้างนี้ let + someone + do something

ตัวอย่าง

 • I will let her write my report.
 • The manger lets her sign the contact.

 

 • Get: โน้มน้าว จะใช้โครงสร้างนี้ get + someone + to do something

ตัวอย่าง

 • I will get her to write my report.
 • The manger gets her to sign the contact.

จากรายละเอียดข้างต้นสามารถสรุปโครงสร้างได้ว่า  Have, Let, และ Make สามารถใช้โครงสร้างได้คล้ายกันคือ

Have/ Let/ Make + someone + do something

ในขณะที่ get จะใช้โครงสร้างที่แตกต่างกันเล็กน้อยในประโยคคือ เพิ่ม to มา ดังนี้

Get + someone + to do something