มาดู Phrasal Verb ของ Out ที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันกัน

Phrasal Verb หรือวลีกริยาในภาษาอังกฤษนั้นมีมากมายที่น่าสนใจ แต่วันนี้จะขอหยิบ Phrasal Verb Out ที่นิยมใช้บ่อยและเคยได้พบกันในชีวิตประจำวันมาฝาก พร้อมความหมายโดยทั่วไป ดังนี้

 • Miss out หมายถึง ลืม พลาด เช่น Don’t miss out on the prize.
 • Go out หมายถึง ออกไปข้างนอก เช่น Let’s go out for lunch.
 • Bring out หมายถึง นำออกมาให้ เช่น The waiter will bring out the food.
 • Hang out หมายถึง เที่ยวผ่อนคลาย เช่น We will hang out after school.
 • Empty out หมายถึง ว่างเปล่า เช่น I emptied out the bag.
 • Find out หมายถึง รู้ ค้นพบ เช่น Did she find out about the party?
 • Draw out หมายถึง วาดภาพออกมา เช่น Can you draw out the plans?
 • Jump out หมายถึง กระโดดออก เช่น She jumped out of the plane.
 • Eat out หมายถึง รับประทานอาหารนอกบ้าน เช่น They eat out on Sunday.
 • Leave out หมายถึง ลืม เช่น The cook left out the sugar.
 • Let out หมายถึง ปล่อย เช่น Please let out the dog.
 • Get out หมายถึง ออกไป ขับไล่ เช่น Get out and enjoy the day!
 • Move out หมายถึง ย้ายออก เช่น He moved out of his house.