มาดูหลักการใช้ คำเชื่อม Because, Though และ Despite

คำเชื่อม หรือ Conjunctive เป็นคำที่ทำหน้าที่เชื่อมประโยคกับประโยค วลีกับวลี หรือแม้แต่ คำกับคำ เข้าด้วยกัน เพื่อทำให้ประโยค หรือวลีเหล่านั้นมีการขยายให้เข้าใจยิ่งขึ้น มาดูหลักการใช้คำเชื่อมกันว่า คำแบบไหน วางไว้ตำแหน่งได้บ้าง

Because มีความหมายว่า เพราะ, เพราะว่า เป็นคำเชื่อมที่ใช้แสดงเหตุและผล
ตำแหน่งการวางได้ 2 แบบ
–          แบบที่ 1 ประโยคแสดงผล + because + ประโยคแสดงเหตุ
ตัวอย่าง  We didn’t go on a picnic because it was raining.
–          แบบที่ 2   Because + ประโยคแสดงเหตุ , ประโยคแสดงผล
ตัวอย่าง  Because it was raining, we didn’t go on a picnic.

Though มีความหมายว่า แม้ว่า ถึงแม้ว่า เป็นคำเชื่อมที่ใช้แสดงความขัดแย้ง โดยใช้แทนกันได้ ทั้ง although และ even though
Though / although/ even though + ประธาน + กริยา
ตัวอย่าง
Although he is poor, he is honest.
Even though he is poor, he is honest.
He is honest, though he is poor.
จะสังเกตเห็นว่า though วางไว้กลางประโยคที่เชื่อม ส่วน although และ even though จะใช้ขึ้นต้นประโยค

Despite มีความหมายว่า ทั้งๆที่ โดยใช้แทนกันได้กับ in spite of
In spite of / Despite + วลี
ตัวอย่าง
In spite of / Despite the rain , we went out.
We went out despite/ in spite of the rain.