พูดภาษาอังกฤษ Can, Could, Be able to

Can: สามารถทำอะไรบางสิ่งได้ทั้งในอนาคตและปัจจุบันที่พูด ซึ่งขณะที่พูดอยู่อาจจะยังไม่ได้ทำ
ตัวอย่าง
I can swim.
I can sing.
I can dance.
I can help you tomorrow.

Could: กริยาช่องที่ 2 ของกริยาช่วย can สามารถ (past) เป็นอดีต
ตัวอย่าง
My grandma could swim.
My grandma could walk.
My grandma could dance.

Be able to: ก็แปลว่าสามารถเช่นกันแต่ รวมทั้งอดีตและปัจจุบันก็สามารถทำได้ โดย Be able to เป็นการแสดงถึงศักยภาพที่สามารถทำได้
ตัวอย่าง
I am able to drive.
I was able to drive.
I will able to drive.
I was able to win the spelling bee.